TALK

คนไทยชอบคิดว่าภาพถ่ายคือ..

เอกรัตน์ ปัญญะธารา
3 ส.ค. 2560
คนไทยชอบคิดว่า ภาพถ่ายคือส่วนประกอบของงานเขียน
ทั้งที่จริงๆมันเล่าเรื่องในตัวเองได้ดีกว่าด้วยซ้ำไป
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
แต่ก่อนมนุษย์อยู่แต่ในโลก
การอ่านแต่พาดหัวแล้วเชื่อโดยไม่ไตร่ตรอง
ล้ม แล้วค่อยสำเร็จ