OPINION
1 2 3 .. 55n
เมื่อคาดหมายหรือคิดว่าจะเป็นเช่นนั้น เลยทำให้เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาจริงๆ เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า self fulfilling prophecy หรือ SFP
ถ้าเขาว่าเรา ก็เป็นเรื่องของเขา แต่ถ้าเราเก็บมาคิด มันจะกลายเป็นเรื่องของเรา
การสร้าง habit แทน goal สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า “เป้าหมายไม่ได้สำคัญเท่ากับการเดินทาง”
ความเห็นอกเห็นใจช่วยทำให้เราเข้าใจคนอื่นมากขึ้น
อะไรที่เราทำในวันนี้ จะส่งผลต่อตัวเราในวันหน้าเสมอ
โลกแห่ง long tail คือโลกแห่งโอกาส ที่จะทำให้คนหลากหลายเกิดความเท่าเทียมกัน 


 
สภาวะที่ใจเราคิดกังวลหมกมุ่น อยู่กับความกลัวว่าจะไม่มี เรียกว่า “scarcity mindset”
 
ถ้ายังอยากทำงานอย่างมีความสุข สิ่งที่ต้องทำตอนนี้คือ การบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ภัยยังไม่เกิด
การเปลี่ยนแปลงเรื่องเล็กๆน้อยๆ อาจจะทำให้เราดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ และอาจพาไปสู่จุดเปลี่ยนที่ดีของชีวิต
 
หัวใจของการเกิด serendipity จึงคือ “การมองเห็นในสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจมอง” หรือ ซึ่งดูเป็น paradox หรือความขัดแย้งอย่างหนึ่ง
ไม่มองคนอื่นว่าเขาดีกว่าหรือไม่ดีกว่าเรายังไง ไม่เปรียบเทียบ โลกนี้สร้างคนเราให้ไม่เท่ากันตั้งแต่แรกแล้ว
setting goal เป็นเรื่องที่ถือว่าสำคัญ ถ้าไม่มี goal ให้ชัดเจน ก็จะไม่มีจุดหมายปลายทางให้เดิน 

 
1 2 3 .. 55n