TALK

เจาะใจ The Lounge : ใช้ชีวิตอย่างไร หากประสบภาวะคอเลสเตอรอลตัวร้ายสูง

นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์
18 ต.ค. 2561
‘จะทำอย่างไรหากคุณประสบภาวะคอเลสเตอรอลตัวร้ายสูง’ พูดคุยกับ นายแพทย์ บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ อดีตผู้ป่วยที่สามารถหายจากกลุ่มโรค NCDs ถึงวิธีดำเนินชีวิตเพื่อให้สุขภาพคุณดีขึ้นรับมือกับภัยคอเลสเตอรอลตัวร้ายได้ทันท่วงที
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พูดคุยกับ ‘นักรบ มูลมานัส ’ ผู้ทำลายกฎวัฒนธรรมแช่แข็งเพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้าถึง ‘ความเป็นไทย’ ได้ง่ายขึ้น
ร้านกาแฟและเบเกอรี่เพื่อการฟื้นฟูและฝึกทักษะทางสังคม ให้แก่ผู้ป่วยจิตเวช โดยโรงพยาบาลศรีธัญญา