ON LOOKER

“Soft Skills” ทักษะด้านอารมณ์ที่ต้องมีในการทำงาน

8 มี.ค. 2561
มีคนเคยกล่าวไว้ว่า “Hard Skils” ทำให้คุณได้สัมภาษณ์งาน แต่คุณจะได้งานและรักษางานจนกระทั่งเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้ จำเป็นต้องมี Soft Skills” 
คำว่า Skill เป็นคำที่เราๆ คุ้นเคยกันดี มีความหมายว่า “ทักษะ”  เมื่อทักษะในการทำงาน ถูกแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ทักษะด้านความรู้ (Hard Skills) และ ทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills)
บทความของ Nelson Repenning, Don Kieffer และ Todd Astor อาจารย์และศิษย์เก่าจากคณะวิทยาการจัดการ Sloan ของสถาบันเทคโนโลยีแมตซาชูเสตซ์ หรือ MIT Sloan 1 ใน 10 สถาบัน MBA ที่ดีที่สุดในสหรัฐฯ ได้กล่าวถึง ในการทำงานนั้นนอกจากเราจะต้องมี Hard Skills ซึ่งเป็นแก่นแท้ที่ทำให้คุณได้งานแล้วนั้น เราต้องทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่เป็นเหมือนสิ่งแวดล้อมในการทำงานเราจึงควรมี Soft Skills หรือทักษะด้านอารมณ์ ที่เปรียบเหมือนลำต้นลำเลียงน้ำและอาหาร ทำให้หน้าที่การงานเจริญเติบโตไปได้  ทั้งสองอย่างเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีควบคู่กันไปหลักการของ Soft Skills ในมุมมองของ MIT เป็นทักษะส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์ ได้แก่ ทักษะการสื่อสารการแก้ปัญหาความขัดแย้ง การจูงใจ การจัดการอารมณ์ของตัวเอง การเจรจาต่อรอง การคิดเชิงกลยุทธ์ การสร้างทีมงาน แต่สิ่งที่น่าแปลกคือ ทักษะการระบุปัญหาได้อย่างถูกต้องและชัดเจน กลับเป็นทักษะที่ถูกมองข้ามไปในการบริหารงาน ซึ่งในบทความของ MIT Sloan นี้ชี้ว่า ผู้นำหรือผู้บริหารที่เข้าใจปัญหาที่แท้จริงขององค์กรได้ มักจะก้าวนำผู้อื่นไปก่อน 1 ก้าวเสมอ เพราะพวกเขาจะเสียเวลาและพลังงานไปกับการแก้ปัญหาตรงจุดและเร็วกว่าผู้บริหารที่คลำทางไม่เห็นถึงปัญหาที่แท้จริงขององค์กรการเข้าใจปัญหาที่ถูกต้อง มีหลักการง่ายๆ 5 อย่าง

1. ปัญหานั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งที่องค์กรตั้งเป้าหมาย หรือ ให้คุณค่าหรือไม่?

2. สามารถระบุถึงช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่างสถานการณ์ปัจจุบันกับเป้าหมายขององค์กรได้ชัดเจนหรือไม่?

3. ตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดค่าประเมินผลได้

4. มีความเป็นกลางในการค้นหาสาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไข

5. สามารถตั้งขอบข่ายของการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้และเหมาะสมอย่างไรก็ตาม ยังคงมีข้อถกเถียงถึงความสำคัญของ Soft Skills ต่อการทำงานในสังคมปัจจุบัน โดยเฉพาะการก้าวเข้ามาของกำลังแรงงานจากรุ่นมิลเลเนียล ที่ถือว่ามีทักษะด้าน Hard Skill ที่เหนือกว่าคนรุ่นเก่า แต่อาจารย์ John Van Maanen จาก MIT มองว่า คนยุคมิลเลเนียล ขาดทักษะการแก้ปัญหาและมนุษยสัมพันธ์ โดยเฉพาะการทำงานเป็นทีม และรู้จักสื่อสารภายในองค์กรทั้งนี้ บทความของ Namrata Kala จากคณะเศรษฐศาสตร์ของ MIT Sloan เปิดเผยตัวเลขที่น่าสนใจว่า เมื่อองค์กรลงทุนฝึกอบรมพนักงานในการพัฒนาทักษะ Soft Skills จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนด้านการอบรมมากกว่า 2 เท่าตัวภายในเวลาไม่ถึง 1 ปีที่การอบรมสิ้นสุดลง ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการอบรมทักษะ Soft Skill ยังส่งผลดีไปถึงเพื่อนร่วมงานที่ไม่เคยได้รับการอบรม ให้พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันได้มากขึ้นด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก www.voathai.com  
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
นี่คือภาพถ่ายมุมสูงอันน่าตื่นตาตื่นใจที่ได้รับรางวัล “DRONE AWARDS 2018” ชุดที่ 2
ลองพยายามเข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ถึงแม้ว่าในหลายๆครั้ง เรื่องที่พวกเขาพูดออกมาอาจฟังดูไม่มีเหตุผลเลยก็ตาม